Opinie

Opinie dotyczące:

  • więzi emocjonalnej małoletnich z rodzicami i/lub innymi członkami rodziny,
  • stanu emocjonalnego dzieci i młodzieży,
  • relacji rodzinnych,
  • prawidłowości i zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży,
  • posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka – na podstawie art. 42, ust. 1 pkt 5 b oraz art. 46, ust. 3 Ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • funkcjonowania społecznego na potrzeby Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności,
  • sfery osobowościowej,
  • sfery emocjonalno-społecznej.